Contactpersonen

Functie Naam E-mail
Wedstrijdroeien Marie-José Broekman E-mail:
Jeugdroeien Tineke Arnolds E-mail:
Toerroeien Ellen Roskes E-mail:
Marathonroeien Ad Smits E-mail:
Stuurinstructie Marie-José Broekman E-mail:
Examens Judy Haaster E-mail:
Barbeheer Manda Wellen E-mail:
Clubkleding Femke Verlinden E-mail:
Onderhoud materiaal Paul Bakkum E-mail:
Veiligheid André Eykhoff E-mail:
Vertrouwenspersoon AROSS José Vissenberg E-mail:
Vertrouwenspersoon KNRB Pieta van Dishoeck E-mail:
Webbeheerder Peter Vissenberg E-mail:
Webredactie Peter Vissenberg, Paul Bakkum E-mail: