De jaarcontributie per 1 januari 2023 bedraagt voor alle leden die het voorafgaand jaar ook lid zijn geweest:

 • Senioren > 18 jaar: € 250,- per kalenderjaar (incl. contributie KNRB en bijdrage NOC/NSF a € 40,93).
 • Jeugdleden < 18 jaar: € 190,- per kalenderjaar (incl. contributie KNRB en bijdrage NOC/NSF a € 22,99).
 • Vanaf het derde lid – afdalend in volgorde naar leeftijd – behorend tot en inwonend bij hetzelfde gezin – geldt een jaarcontributie van €120,- zoals in het huishoudelijk reglement bepaald.

Het lidmaatschap van onze vereniging valt samen met het kalenderjaar.

Lid worden

Aanmelden via het contactformulier waarna:

 • Onervaren roeiers:
  • 3 gratis proeflessen op afspraak..
  • 7 weken instructielessen voor € 85,- (te betalen op onderstaande bankrekening).
  • Senior leden: € 250,- naar rato van instapmoment voor het AROSS deel, aangevuld met de volledige jaarcontributie van de KNRB en de bijdrage NOC/NSF afgerond op een veelvoud van € 5,- naar boven. Voorbeeld: U meldt uzelf aan op 1 maart, op afspraak volgt u 3 proeflessen en 7 weken instructielessen voor € 85,- en op 1 juni wordt u lid. De contributie voor dat jaar is dan naar rato van het instapmoment, afgerond op een veelvoud van € 5,- naar boven. In dit geval 7/12 van de jaarcontributie (AROSS contributie; € 250,- verminderd met jet KNRB-deel) en dus € 121,96. De KNRB en de bijdrage NOC/NSF van € 40,93 moet wel volledig worden betaald. Totaal wordt het dus € 121,96 + € 40,93 afgerond € 165,-
  • Jeugdleden: De contributie voor dat jaar is dan naar rato van het instapmoment, afgerond op een veelvoud van € 5,- naar boven. In dit geval 7/12 van de jaarcontributie (AROSS contributie; € 190,- verminderd met jet KNRB-deel) en dus € 97,96. De KNRB en de bijdrage NOC/NSF van € 22,99 moet wel volledig worden betaald. Totaal wordt het dus € 97,42 + € 22,99 afgerond €125,-.
 • Ervaren roeiers
  • Deze kunnen direct lid worden (behoeven geen instructielessen te volgen) en betalen contributie naar rato van instapmoment voor het AROSS deel, aangevuld met de volledige jaarcontributie van de KNRB en de bijdrage NOC/NSF, afgerond op een veelvoud van € 5,- naar boven.
  • Leden die lid zijn geweest in het voorafgaand kalenderjaar, zijn voor het lopende kalenderjaar weer de volledige contributie verschuldigd. Ook indien zij hebben opgezegd en later in het lopende kalenderjaar weer lid willen worden.

Betaling contributie

Bij aanvang van het kalenderjaar, uiterlijk voor 1 maart of direct bij aanvang lidmaatschap op bankrekening: NL05 RABO 0180 4721 51 t.n.v. AROSS onder vermelding van de naam voor wie contributie wordt betaald. De contributie is inclusief de jaarlijkse KNRB-bijdrage.

Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per mail bij de secretaris worden opgezegd vóór en per het einde van het kalenderjaar. Er vindt geen restitutie plaats van contributie bij opzegging tijdens het kalenderjaar.

Uitzonderingen hierop:

 1. (jeugd)leden die voor aanvang van het kalenderjaar kenbaar hebben gemaakt ingaande nieuwe schooljaar elders te gaan studeren. Zij betalen 8/12 van de contributie bij aanvang van het kalenderjaar.
 2. Bij ziekte waardoor u langer dan 6 maanden niet kunt roeien. Dit dient u schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken bij de secretaris waarna verrekening plaats kan vinden in overleg met de penningmeester.