Grensoverschrijdend gedrag:

De KNRB heeft enige jaren geleden Vertrouwenscontactpersonen (VCP) benoemd i.p.v. Vertrouwenspersonen (VP) . Dit door een wijziging van inzicht van het NOC*NSF.

Een vertrouwenspersoon kan en mag maar één partij in een zaak ondersteunen en adviseren. Dit om belangenverstrengeling en partijdigheid te voorkomen. Verenigingen zouden bij een zaak dan minimaal 3 vertrouwenspersonen in “dienst” moeten hebben. Eén voor de melder, één voor de beschuldigde en één voor de verenigingsbestuurders.

NOC*NSF heeft besloten de taken te scheiden en zelf een poule van vertrouwenspersonen ter beschikking te stellen voor de sport en een vertrouwenspunt in te richten. De KNRB en de verenigingen kunnen dan een Vertrouwenscontactpersoon aanstellen.

De taak van de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij een melding bestaat uit de eerste opvang.

De VCP is het aanspreekpunt voor alle (jeugd)leden, die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. De VCP is zeer vertrouwelijk, maar ingeval van een strafbaar feit is de VCP verplicht hiervan aangifte te doen. Voor alle andere zaken zal de VCP de klager, de beschuldigde of de vereniging doorverwijzen naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon. De VCP zal alle zaken ook jaarlijks anoniem rapporteren aan het bestuur.

De KNRB heeft twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld , in geval je niet terecht wilt of kunt bij de VCP van onze eigen vereniging. Dit zijn:

 •  Gertie Dekker         : mobiel 06-22040086
 • Pieta van Dishoeck : mobiel 06-24634822

E-mailen kan ook via vcp@knrb.nl

Binnen onze vereniging AROSS is José Vissenberg de VCP, mobiel: Klik hier om te bellen! (bellen lukt alleen via GSM) of via e-mail aan vertrouwenscontactpersoon

Het is ook altijd mogelijk om direct contact op te nemen met Centrum Veilige Sport om daar een melding te doen. Dit kan via de website www.centrumveiligesport.nl of telefonisch via 0900-2025590.

Voor jongeren en jeugdleden is er op de website van CVS ook een mogelijkheid om rechtstreeks melding te doen via een chat, deze heet Chat met Fier.

Gedragscode voor een trainer, coach of begeleider:

AROSS onderschrijft de gedragsregels voor coaches en begeleiders zoals opgesteld door het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF. Dit betekent dat een trainer, coach of begeleider:

 • Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.
 • Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Neem ze bijvoorbeeld mee naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.
 • Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt bovendien een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen.
 • Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet. Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.
 • Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters  dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.
 • Tast niemand in zijn waarde aan. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/ of beledigende opmerkingen.
 • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
  Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.
 • Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.
 • Is voorzichtig. Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.
 • Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken.