Veilig sportklimaat

Een vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de organisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, daar een vraag over heeft of er met iemand over wil praten. Een vertrouwenscontactpersoon is er voor de leden, ouders, bestuur, begeleiders en toeschouwers.

AROSS heeft een eigen vertrouwenscontactpersoon en de KNRB heeft een vertrouwenscontactpersoon, te weten:

 • José Vissenberg, AROSS lid.
  Zij is de onafhankelijk vertrouwenscontactpersoon van AROSS. In het dagelijks leven via haar werk heeft ze ervaring met de functie van vertrouwenspersoon. Zij is aanspreekpersoon voor onze leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. Zij is te bereiken via telefoonnummer: Klik hier om te bellen! of via vertrouwenspersoon.
 • Pieta van Dishoeck,onafhankelijk vertrouwenscontactpersoon van de KNRB.
  Meldingen aan Pieta worden in volstrekte vertrouwelijkheid behandeld. Wel zal er altijd een rapportage over de melding worden gedaan aan het KNRB bestuur (eventueel anoniem) zodat de roeibond weet wat er speelt in roeiend Nederland. Pieta is te bereiken via: knrb of telefonisch buiten werktijd: 06-24634822. Een berichtje sturen via WhatsApp naar bovenstaand mobiel nummer kan ook, Pieta antwoordt na werktijd.
  Bij afwezigheid of spoed kan ook gebeld worden op 0900–2025590 (vertrouwenspunt voor de sport). De bereikbaarheid van het vertrouwenspunt sport is uitgebreid met WhatsApp 06-53646928. Meldingen (ook via WhatsApp) worden als vertrouwelijke informatie behandeld. Als je een melding wil doen kun je zelf kiezen of je dit bij onze eigen vertrouwenscontactpersoon doet of bij de contactpersoon van de KNRB.

Gedragscode voor een trainer, coach of begeleider:

AROSS onderschrijft de gedragsregels voor coaches en begeleiders zoals opgesteld door het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF. Dit betekent dat een trainer, coach of begeleider:

 • Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.
 • Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Neem ze bijvoorbeeld mee naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.
 • Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt bovendien een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen.
 • Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet. Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.
 • Respecteert het privéleven van de sporter. Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters  dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.
 • Tast niemand in zijn waarde aan. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/ of beledigende opmerkingen.
 • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
  Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.
 • Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.
 • Is voorzichtig. Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.
 • Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken.